Hvilke sosiale resultater har vi skapt?

Hvilke sosiale resultater skaper Norsk Mestring sitt villlmakrsterapi-program?
 

Måling av resultater

Dette gjør vi med psykometrikse verktøy før programmet og 6 måneder etter våre program. 

I tillegg sender vi ut spørreundersøkelser til tidligere deltagere og foreldre.  I 2016 sendte vi ut deltagerundersøkelser bare til foreldre.  Det er gjort store undersøkelser i USA på dette og våre tall samsvarer med disse om enn i mindre skala. Les om disse her. 

Majoriteten av våre deltagere har prøvd annen behandling før de kom i kontakt med oss. Dette gjelder spesielt de under 18 år. 

Deltagerundersøkelse for 2015: ( 12 svarte) 

Spm: I hvor stor grad opplever du at kontakten med Norsk Mestring har hatt en positiv innflytelse på dine psykiske vansker? 

 

 

 

Resultater fra foreldreundersøkelse 2015 og 2016.

Antall besvarelser: 25

Aldersgruppe 13-26+. 

Spørsmål:   I hvor stor grad opplever du at kontakten med Norsk Mestring har hatt en positiv innflytelse på ditt familiemedlem/ pårørende sitt forhold til deg og øvrig familie/ nærmeste personer?

8 % har fått hjelp i liten grad. 24 % har fått hjelp i liten grad,  52 % opplever å ha fått hjelp i stor grad og 16 % opplever å fått hjelp i veldig stor grad. 

Konklusjon; Ingen opplever å ikke ha fått hjelp til familerelasjon.  68 % opplever å ha fått hjelp i stor eller veldig stor grad. 

Spørsmål: 

 I hvilken grad føler du ditt barn/ungdom har fått hjelp til sine psykiske vansker?

 

Konklusjon: ingen opplever å ikke ha fått hjelp til sine psykiske vansker.  16 % opplever å ha fått hjelp i liten grad, 24 % opplever å ha fått hjelp i noen grad og 60 % opplever å ha fått hjelp i stor eller veldig stor grad.