Hvilke sosiale resultater har vi skapt?

Hvilke sosiale resultater skaper Norsk Mestring sitt villlmakrsterapi-program?
 

Måling av resultater

Dette gjør vi med psykometrikse verktøy før programmet og 6 måneder etter våre program. 

I tillegg sender vi ut spørreundersøkelser til tidligere deltagere og foreldre.  I 2016 sendte vi ut deltagerundersøkelser bare til foreldre.  Det er gjort store undersøkelser i USA på dette og våre tall samsvarer med disse om enn i mindre skala. Les om disse her. 

Majoriteten av våre deltagere har prøvd annen behandling før de kom i kontakt med oss. Dette gjelder spesielt de under 18 år. 

Vi jobber for øyeblikket med et samarbeid med en ekstern forskningsinstitusjon som skal forske og publisere artikler knyttet til våre program.

Deltagerundersøkelse for 2015: ( 12 svarte) 

Spm: I hvor stor grad opplever du at kontakten med Norsk Mestring har hatt en positiv innflytelse på dine psykiske vansker? 

 

 

 

Resultater fra foreldreundersøkelse 2015 og 2016.

Antall besvarelser: 25

Aldersgruppe 13-26+. 

Spørsmål:   I hvor stor grad opplever du at kontakten med Norsk Mestring har hatt en positiv innflytelse på ditt familiemedlem/ pårørende sitt forhold til deg og øvrig familie/ nærmeste personer?

8 % har fått hjelp i liten grad. 24 % har fått hjelp i liten grad,  52 % opplever å ha fått hjelp i stor grad og 16 % opplever å fått hjelp i veldig stor grad. 

Konklusjon; Ingen opplever å ikke ha fått hjelp til familerelasjon.  68 % opplever å ha fått hjelp i stor eller veldig stor grad. 

Spørsmål: 

 I hvilken grad føler du ditt barn/ungdom har fått hjelp til sine psykiske vansker?

 

Konklusjon: ingen opplever å ikke ha fått hjelp til sine psykiske vansker.  16 % opplever å ha fått hjelp i liten grad, 24 % opplever å ha fått hjelp i noen grad og 60 % opplever å ha fått hjelp i stor eller veldig stor grad.